284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Istoric

Obiective specifice ale specializării Medicină Veterinară

A. Obiective cognitive:


 •  cunoaşterea anatomiei, morfologiei şi patologiei animalelor;
 • cunoaşterea elementelor de biochimie, biofizică, genetică şi fiziologie animală;
 • cunoaşterea aspectelor legate de nutriţia, igiena şi creşterea animalelor;
 • cunoaşterea elementelor de control al calităţii furajelor şi tehnologia alimentelor;
 • cunoaşterea factorilor biotici şi abiotici care condiţioneazã producţia şi reproducţia animală;
 • cunoaşterea elementelor de patologie nutriţională, infecţioasă şi parazitară etc.


B. Obiective aplicative:


 • asigurarea unei pregătiri generale de bază în domeniul medical veterinar;
 • formarea abilităţilor teoretice şi practice necesare stabilirii diagnosticului de boală de organ, precum şi familiarizarea studentului cu diferite conduite terapeutice aplicate în bolile interne la animale;
 • însuşirea metodelor corecte de examinare clinică, stabilirea diagnosticului pozitiv şi aplicarea conduitei terapeutice pe cazuri clinice;
 • înţelegerea necesităţii supravegherii nutriţiei şi a stării de sănătate metabolică la animale în condiţiile exploatării intensive şi extensive;
 • însuşirea unui sistem de cunoştinţe privind etiologia, biologia, epidemiologia, patogenia, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, prognosticul, tratamentul şi profilaxia bolilor metabolice, parazitare, infecţioase, de nutriţie şi de reproducţie la animale;
 • asigurarea unei pregătiri în controlul şi igiena alimentelor de origine animală;
 • formarea unor specialişti capabili să realizeze performanţe în condiţiile economiei de piaţă;
 • dobândirea de cunoştinţe privitoare la tehnologiile de obţinere şi modul de utilizare a produselor medicamentoase de uz veterinar


C.Obiective de comunicare şi relaţionale


 •   cunoaşterea legilor economice care guvernează domeniul medical veterinar;
 • cunoaşterea metodelor moderne de management veterinar şi economie rurală;
 • cunoaşterea procedeelor de administrare, organizare a producţiei agricole şi desfacerii produselor de origine animală;
 •  cunoaşterea unor elemente financiar contabile, juridice aplicabile în practicarea medicinei veterinare şi legislaţie specifică;


Planurile de învăţământ au fost îmbunătăţite iar programele analitice armonizate cu acestea, pe parcursul mai multor etape, în scopul ridicării nivelului de pregătire a studenţilor, precum şi în scopul introducerii sistemului european de credite transferabile.

 


Obiectivele generale vizate sunt:


 

 •  promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional;
 •  conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor U.E. prin dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat atât cu instituţiile naţionale cât şi internaţionale;
 •  integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate (Consorţiul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din România, Uniunea Universităţilor din Cluj-Napoca, EAEVE, FVE, OIE etc);
 • atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa perfecţionării continue;
 • adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european.

 


Misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică asumată stă la baza profilului Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, evaluată pozitiv  EAEVE (2017) şi acreditată de către ARACIS.

Pentru detalii referitoare la evaluarile EAEVE şi poziţia Facultăţii noastre- click aici