284428508 106357838766006 287902454174069020 n modified Facultatea de Medicină Veterinară


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                               Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

COVID 19....instructiuni, măsuri de prevenire- în secțiunea Studenti/Biosecuritate
-----------------------------------
for events and announcements check out also our Facebook page https://www.facebook.com/fmvcluj/

Competitie granturi USAMV CN

 


Anunț Competiție USAMV CN 2013

Formular de aplicație


 

ANUNŢ

PRIVIND LANSAREA COMPETIŢIEI 2013,

DE GRANTURI DE CERCETARE A USAMV CLUJ-NAPOCA

 

Componenta:

Granturi de cercetare aplicată pe domeniu specific Facultăţii de Medicină Veterinară.

 

1. SCOPUL ŞI ARIA TEMATICĂ

Obiectivul principal al programului îl constituie dezvoltarea capacității de cercetare aplicativă, transfer tehnologic și servicii în cercetare al Facultății de Medicină Veterinară din cadrul USAMV Cluj-Napoca. Acest obiectiv major include activități de cercetare privind monitorizarea, prevenirea și combaterea entităților morbide care afectează sănătatea animalele domestice și sălbatice și care au implicații în economie, bunăstarea animală, securitatea și siguranța alimentelor, sănătatea mediului și sănătatea publică.

Indicatorii de rezultat vor fi reprezentați de realizarea de rapoarte privind epidemiologia bolilor la animale și riscul pentru om și mediu, elaborarea de publicații științifice relevante, teze de doctorat, lucrări de licență, precum și integrarea/participarea facultății în consorții și structuri naționale și internaționale de supraveghere a sănătății și bunăstării animale, a calității și siguranței alimentelor și de cercetare în aceste domenii.

 

2. DURATA GRANTULUI

Durata grantului este de 3 ani, perioada de implementare a proiectului începând cu data semnării contractului.

 

3. FINANŢAREA

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al USAMV CN din 26.11.2012, s-a aprobat lansarea competiţiei pentru un singur grant cu o valoare a finanțării nerambursabile din veniturile proprii ale Facultății de Medicină Veterinară în cuantum de 20.000 lei/an. Finanțarea nerambursabilă va fi folosită pentru derularea proiectului, exclusiv cheltuieli salariale.

Un procent de 50% din acestă sumă va fi acordartă în primele 6 luni ale fiecărui an, iar 50% după raportul anual de progres. În plus față de acestă finanțare, grantul va fi finanțat prin resursele financiare atrase prin activitățile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului. Acestea vor avea un nivel de minimum 80 000 lei/an.

 

4. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

În cadrul acestei competiţii interne a USAMV CN sunt eligibile propunerile de granturi de cercetare care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii obligatorii:

 • se înscriu în obiectivele și aria tematică a cererii de ofertă;

 • sunt propuneri de granturi care implică o proporție cât mai mare a resurselor de cercetare ale facultății (resursă umană, laboratoare, centre de crecetare);

 • rezultatele preconizate ale cercetării sunt în acord cu indicatorii de rezultat prezentați;

 • directorul de proiect este angajat pe perioadă nedeterminată al Facultății de Medicină Veterinară Cluj Napoca, este doctor în medicină veterinară, are un grad didactic de conferențiar sau profesor universitar și dovedește o experiență relevantă pentru activitățile de cercetare prevăzute la punctul 1;

 • directorul de proiect, echipa de management, cercetătorii și asistenții în cercetare sunt angajați, cadre didactice asociate sau doctoranzi ai USAMV CN; pentru alte categorii de personal, pe posturi care nu presupun deținerea diplomei de medic veterinar (ex : tehnician, îngrijitor de animale, șoferi, etc.) pot fi angajați studenții facultății, precum și persoane care nu au contracte de muncă sau de studii încheiate cu universitatea;

 • rolul fiecărui membru implicat în proiect să fie specificat în Cererea de finanţare;

 • valoare resurselor financiare preconizate a fi atrase prin serviciile de cercetare desfășurate în cadrul proiectului să fie de minimum 80.000 lei/an.

 

5. CHELTUIELI ELIGIBILE

a. Cheltuieli materiale consumabile – materiale de protecție, reactivi, mentenanța aparatelor de investigație, birotică, medicamente, consumabile de laborator, etc ;

b. Mobilități naționale și internaționale – transport, cazare, diurnă ;

c. Taxe de participare la manifestări științifice naționale și internaționale, cursuri de formare continuă și specializare, taxe plătite în calitate de membru în societăți profesionale și științifice naționale și internaționale;

d. Salarii;

e. Obiecte de inventar și de amenajare a spațiilor de cercetare;

f. Servicii – poșta, întreținere și reparație, analize de laborator, etc.;

6. VENITURI PROPRII ELIGIBILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

a. Venituri rezultate în urma derulării contractelor de cercetare aplicativă încheiate de membrii echipei de cercetare, în cadrul grantului, cu mediul economic și instituții de profil din țară și străinătate.

b. Venituri rezultate din activități de consultanță și prestări de servicii (ex : analize de laborator, investigații clinice, proiecte, tratamente, etc.) cu scop de cercetare în aria tematică a proiectului.

c. În documentele de desfășurare a proiectului, veniturile pentru fiecare activitate în parte vor fi evidențiate conform constituirii acestora, după cum urmează: valoarea materialelor consumate + valoarea manoperei/solicitare intelectuală + regie facultate și universitate (15%) + TVA (dacă este cazul);

c. Veniturile realizate în cadrul proiectului pot fi utilizate pentru cheltuieli eligibile dacă s-au respectat reglementările comerciale (TVA);

 

7. DERULAREA COMPETIŢIEI ŞI EVALUAREA APLICAŢIILOR

Desfăşurarea competiţiei, respectiv primirea Cererilor de finanţare, evaluarea internă şi afişarea rezultatelor, va avea loc în conformitate cu Calendarul Competiţiei.

Evaluarea Cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiei va fi realizată de către o Comisie de evaluare formată din experţi din afara USAMV Cluj-Napoca.

 

8. REZULTATE MINIME ESTIMATE

- Două rapoarte intermediare și un raport final depuse la Departamentul de Cercetare și care vor fi evaluate de Consiliul Cercetării.

- 2 rapoarte de cercetare puse la dispoziția DSVSA CN și ANSVSA .

- 15 lucrări științifice în reviste cu factor de impact.

- 3 workshopuri, conferințe.

 

9. CALENDARUL COMPETIŢIEI

Competiţia 2013, de granturi de cercetare a USAMV CLUJ-NAPOCA - Componenta: Granturi de cercetare aplicativă pe domenii specifice Facultăţii de Medicină Veterinară, se desfăşoară în perioada 6.12.2012 – 26.03.2013, după următorul calendar:

 

ACTIVITATEA TERMEN

 1. Lansarea competiţiei USAMV Cluj-Napoca - 6.12.2012

 2. Lansarea competiției FMV Cluj_napoca – 27.02.2013

 3. Depunerea aplicațiilor – 27.02.2013 – 25.03.2013

 4. Evaluarea aplicaţiilor - 25.03.2013 – 01.04.2013

 5. Afişarea rezultatelor preliminare - 02.04.2013

 6. Primire contestaţii - 02.04.2013 – 03.04.2013

 7. Analiză contestaţii – 03.04.2013 – 04.04.2013

 8. Afişare rezultate finale – 04.04.2013

 9. Contractare – 05.04.2013

 

 PREŞEDINTE,

CONSILIULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

 

Prorector, Prof. dr. Carmen SOCACIU

 

DECAN,

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

 

Prof. Dr. Cornel CĂTOI