Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Deschiderea anului universitar 2017-2018 Opening ceremony- 2 octombrie 2017 Aula Magna Mihail Serban USAMV,10.00
Studenții FMV (sectia romana, engleza si franceza)vor avea întâlnirea cu Conducerea facultății și tutorii de an în AULA MAGNA,, după terminarea ceremoniei USAMV (orele 11-11.30) Meeting with the Faculty Board and year tutors
Anunțuri angajare absolvenți FMV -secțiunea Studenți/Centrul pentru Educație Pentru Carieră

LIcența

                                                                                                                               

T E M A T I C A
pentru examenul de licenţă 2017

graduation 

licenta calendar

Ghid redactare lucrare licență

 


Calendar licență 2017

linia de predare în limba romana

 

26,27,28 iunie 2017- proba 1- Cunștințe fundamentale și de specialitate- examen practic

29,30 iunie 2017- Susținerea lucrării de licență


 

internariat cabaline

 

 

 

 

Programul de internariat 2015-2016

Internariat în medicina ecvină

În conformitate cu Legea Educației naționale 1/2011, Art. 174(2), cu EU Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualifications și cu Guidelines, requirements and main indicators for stage one (Ia) and stage two (Ib) – ECOVE – EAEVE/FVE, Lyon, May 2011, Consiliul Facultății de Medicină Veterinară (FMV) Cluj-Napoca a hotărât demararea programelor de specializare profesională postuniversitară a medicilor veterinari, respectiv programe de tip internariat și rezidențiat.

Colegiul Medicilor Veterinari din Romania a dovedit disponibilitatea de a colabora cu FMV Cluj-Napoca în domeniul internariatului, cuprinzând admiterea, derularea, evaluarea și certificarea competențelor, precum și acordarea de puncte în cadrul programului național de pregătire profesională. Facultatea își propune continuarea studiilor de tip intership pe baza experienței acumulate în cadrul studiului pilot (2012-2013) în domeniul științelor clinice vizând medicina de urgență și terapia intensivă veterinară, şi medicina ecvină. În acest sens, FMV Cluj-Napoca oferă din resurse proprii burse de studiu, în condițiile prezentate mai departe.

 

Denumirea programului: Internariat în medicina ecvina

Durata programului: 12 luni

Perioada: noiembrie 2015 – noiembrie 2016.

Statutul internului: student bursier

Nr. de locuri: 3

Selecția candidaților: concurs

Coordonator program: Prodecan Didactic, Prof. Dr. Morar Iancu.

 

Programul de pregătire:

1. Pregătirea teoretică va consta în (1) întâlniri periodice cu cadrele didactice specializate în

activitatea clinică (din facultate și din exterior) şi cursuri interactive pe subiecte de interes anunţate cu cel puţin o săptămână în avans și (2) elaborarea de studii bibliografice (referate), conform calendarului elaborat de coordonatorul de program, studiu de caz, prezentare de caz, publicarea a cel putin unui articol în reviste de specialitate.

2. Pregătirea practică va consta în efectuarea de stagii de pregatire interclinica în clinicile FMV, şi pe teren prin rotaţie conform anexei 1.

3. Activitate didactica Stagiarul are un rol activ în educația studenților. Internul poate fi antrenat în derularea cursurile de formare profesională pentru medicii veterinari practicieni, și promovat la nivel de lector, în funcție de competențele dobândite.

Anexa 1.

Programul de pregatire, rotatie clinici intern si extern:

 

Departament

Durata

Ortopedie

10 Săptămâni

Medicină internă

10 Săptămâni

Chirurgie incl. oftalmologie și stomatologie

10 Săptămâni

Reproductie

8 Săptămâni

Anestezie terapie intensivă perioperativă

4 Săptămâni

Anatomie patologică

Obligatoriu la toate necropsiile ecvinelor

Laborator clinic

Permanent,

Nutriție

Case selected

Cercetare

2 Săptămâni

Stagiu extern

4 sapt (herghelie, medici practicieni)

Total

48 Săptămâni

 

4. Clinică la Spitalul FMV Cluj-Napoca și în cadrul clinicii mobile, timp de 12 luni, în perioada noiembrie 2015 – noiembrie 2016, în zilele lucrătoare interval orar 800-2200), şi gărzi de noapte prin rotaţie.

5. Participări la workshop-uri, școli de vară, conferințe și congrese, journal club.

6. Pregătirea examenului de evaluare a competențelor acumulate: decembrie 2016

 

Evaluarea competențelor:

1. Probă teoretică, Probă practică, Cuantificarea rezultatelor/evaluărilor activității (referate,

prezentări de caz, rapoarte de gardă/vizite) pe parcursul stagiului – decembrie 2016.

 

Certificarea competențelor:

La finalul stagiului de internship, în urma rezultatului pozitiv la evaluarea finală, cursanţii vor primi un atestat de competenţe în domeniul urgenţelor și terapiei intensive medical-veterinare eliberat de Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi Colegiul Medicilor Veterinari din România.

 

Înscrierea candidaților

Perioada de înscriere: 23 - 25 noiembrie 2015. Dosarele se depun la registratura universității.

Condiţii de înscriere a candidaţilor:

- să posede diplomă de „Doctor medic veterinar” sau echivalent, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată național pentru derularea unui program de medicină veterinară;

- să fie înscris în Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR);

- să fie doctorand al USAMV Cluj-Napoca;

- să nu figureze în evidenţele CMVR (sau echivalent național) cu sancţiuni disciplinare;

- să nu desfăşoare concomitent activităţi clinice paralele care să genereze concurenţă neloială Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (ex. activitate în clinici sau cabinete private);

- să cunoască limba română la nivel minim B2 (pentru candidații care nu au cetățenia română).

- să probeze un minimum de 6 luni experiență practică de consultanță clinică, suplimentară curriculei de licență a facultății.

Acte necesare la dosar:

- Adresa de înaintare a dosarului (accesibila pe site-ul FMV Cluj-Napoca – Spitalul de Urgență);

- Copie legalizată după diploma de absolvire a Facultăţii de Medicină Veterinară sau după

adeverința de studii;

- Curricululm vitae;

- Adeverinţă medicală tip de la medicul de familie;

- Adeverinţă de la CMVR sau echivalent național ;

- Recomandare de la ultimul loc de muncă/practică, cu specificarea expresă a minimului de 6 luni experiență clinică;

- Declaraţie pe proprie răspundere că în perioada stagiului de pregătire nu va desfăşura în paralel

activităţi cu profil medical-veterinar care să genereze concurenţă neloială Facultăţii de Medicină

Veterinară din Cluj-Napoca (ex. activitate în clinici sau cabinete private);

- Atestat de cunoaștere a limbii române (candidați străini)

- Adeverință privind calitatea de student doctorand al USAMV pe perioada desfășurării

programului de internship;

 

Concursul

Selecţia candidaţilor se va face prin concurs organizat la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-

Napoca în data de 26 noiembrie 2015.

Organizarea concursului:

Comisia de concurs va fi alcătuită din:

- Preşedinte: Prof. Dr. Cornel Cătoi

- Membrii:

Conf. Dr. Mircea Mircean

Prof. Dr. Ioan Marcus

Prof. Dr. Liviu Oana

Prof. Dr. Iancu Morar

Conf. Dr. Andrei Mihalca

Conf. Dr. Adrian Oros – reprezentant CMVR

Selecţia candidaţilor se va face în următoarele etape:

1. Analiza dosarelor de concurs. Rezoluţia la această probă se va face cu „Admis” sau

„Respins”. Rezultatul acestei probe va fi adus imediat la cunoştinţa candidatului.

2. Interviu. Această probă va consta în prezentarea de către candidat a unui memoriu din care să

rezulte clar (a) experienţa în domeniu, (b) motivaţia alegerii acestui tip de specializare şi

integrarea acesteia în planul de dezvoltare al carierei și (c) competențele profesionale

(comunicare, muncă în echipă, evaluarea riscurilor, sensibilitate la suferința pacienților și

sentimentele proprietarilor). Expunerea poate fi liberă sau poate fi sub formă de prezentare în

PowerPoint și va fi urmată de întrebări și discuții. Punctajele acordate de fiecare membru al

comisiei vor fi cuprinse între 1 și 10. Media punctajelor acordate va avea o pondere de 50% în

nota finală.

3. Proba practică va consta în examinarea, diagnosticul şi aplicarea conduitei terapeutice la un

animal bolnav. Se va urmări în special logica în abordarea practică a cazului clinic, manualitatea

în efectuarea unor manopere medicale de rutină, capacitatea de comunicare şi interrelaţionare cu

proprietarul animalului bolnav. Rezoluţia la această probă se va face prin acordarea de note

cuprinse între 1 şi 10. Media punctajelor acordate de comisie va avea o pondere de 50% în nota

finală.

 

Afişarea rezultatelor se va face în ziua concursului.

USAMV Cluj-Napoca va încheia un contract de studii cu fiecare persoană declarată

admisă, în care se vor stipula drepturile şi obligaţiile părţilor.

Pe toată perioada desfășurării programului, internii vor avea calitatea de student și vor

beneficia de o bursă de studii oferită de facultate, din fonduri proprii, în cuantum de 900 lei/lună.

 

 

 

Cluj-Napoca

21.11.2015

Coordonator program,                                                                            Decan,

Prof. Dr. Morar Iancu                                                                              Prof. Dr. Cornel CĂTOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2.

Obiectivele programului de instruire și formare profesională

Anestezie și Terapie Intensivă perioperatorie

Obiective:

 • Independență în efectuarea anesteziei generale pentru pacienți ASA 1 și 2 inhalare/TIVA.
 • Analgezie pentru interventii chirurgicale la cal în picioare
 • Bazele modului de funcționare a echipamentului de anestezie
 • Înțelegerea și aplicarea monitorizării în timpul anesteziei
 • Bazele evaluării schimbului de gaze în timpul anesteziei
 • Descrierea riscului anestezic la cal și explicația oferită clientului
 • Teoria și practica diferitelor tehnici de anestezie locală
 • Crearea unui regim anestezic și înțelegerea utilizării analgezicelor simple

Ortopedie

Obiective:

 • Punerea în aplicare a examenului ortopedic
 • Interpretarea rezultatelor, inclusiv proceduri de diagnosticare auxiliare (diagnostic imagistic)
 • Efectuarea blocajelor tronculare si intraarticulare
 • Asistență în chirurgia ortopedică
 • Punerea în aplicare a procedurilor chirurgicale la calul în picioare

Chirurgie generală

Obiective:

 • Examinarea chirurgicală inițială a pacientul cu urgențe și a celui de rutină
 • Supravegherea postoperatorie
 • Asistență la diverse operații inclusiv laparotomii
 • Supravegherea și monitorizarea pacienților de terapie intensiva post-operatorii (colică ...)
 • Principiile de bază ale procesului de cicatrizare și ingrijirea plăgilor
 • Suturile și tehnici de sutură în teorie și practică
 • Bandaje în teorie și practică
 • Medicația pacientiului spitalizat
 • Terapia perfuzabila
 • Tratamentul și măsurile de urgență
 • Comunicarea cu proprietarii de cai și medicii veterinari
 • Dobândirea unor competențe de bază în efectuarea unui buget și de facturare a serviciilor veterinare

Oftalmologie

Obiective:

 • Stăpânirea examenului clinic oftalmologic
 • Anamneza oftalmologica
 • Ofthalmoscopia directă și indirectă
 • Lampa cu fantă- biomicroscopie
 • Testul Schirmer
 • Proba cu fluoresceină
 • Tonometrie
 • Prelevarea de probe pentru citologie și bacteriologie
 • Crearea de constatări
 • Crearea de propuneri de terapie
 • Asistent în chirurgie oftalmologică

Stomatologie

Obiective:

 • Stăpânirea tehnicii de examinare a craniului și a dinților
 • Efectuarea de diagnostice și diagnostice diferențiale
 • Crearea unui plan de terapie
 • Punerea în aplicare de tratamente simple (de exemplu, rabotaj)
 • Asistență în tratamente și intervenții chirurgicale

Medicină Internă Generală

Obiective:

 • Extinderea și aprofundarea cunoștințelor dobândite în studiul teoretice și practic la cal:
 • Semiologia, procesul de examinare generală
 • Examinări speciale (diferite discipline)
 • Formularea unor liste de probleme, diagnostice diferențiale asociate și evaluarea lor, crearea de planuri de diagnostic și terapeutice
 • Punerea în aplicare a planurilor
 • Învățarea și practicarea celor mai importante intervenții diagnostice și terapeutice invazive la cal inclusiv manopere de laborator de urgență
 • Farmacoterapia la cal
 • Terapia perfuzabila
 • Tratamentul şi măsurile de urgență
 • Comunicarea cu proprietarii de cai și medicii veterinari
 • Dobândirea unor competențe de bază în elaborarea unui buget și de facturare a serviciilor veterinare

Departamente speciale de medicină internă

Cardiologie

Obiective:

 • Învățarea examinării cardiologice
 • Pregătirea și interpretarea electrocardiogramei
 • Interpretarea ecocardiografiei

Dermatologie

 • Obiective:
 • Învățarea examinării dermatologice
 • Pregătirea și interpretarea unui raclat și a preparatelor de citologie
 • Interpretarea rezultatelor biopsiei

Neurologie

Obiective:

 • Învățarea examinării neurologice
 • Evaluarea rezultatelor și localizarea simptomelor neurologice

Endoscopie

Obiective:

 • Învățarea manipulării și curățarea endoscoapelor
 • Efectuarea endoscopiei sub îndrumare

Gastroenterologie

Obiective:

 • Învățarea și practicarea examinării speciale pentru colică și a examenului transrectal
 • Efectuarea unor metode de diagnostic și terapeutice specifice

Reproductie si obstetrica

Obiective:

 • Endocrinologia reproducerii
 • Investigații obstetricale
 • Examenul ginecologic
 • Monta naturală, inseminarea artificială
 • Investigația andrologică
 • Examinarea nou-născutului
 • Crearea de constatări oficiale
 • Crearea de propuneri de terapie
 • Asistență în chirurgie obstetricala si ginecologica

Laborator clinic

Obiective:

 • Concepte de bază ale patologiei clinice: hematologie, biochimie clinică, citologie
 • Cunoștințe de bază preparare și depozitare a diferitelor probe
 • Implementarea practică a unor tehnici de investigare de bază (analize din urina, lichid cefalorahidian, lichid sinovial, aspirate)
 • Evaluarea preparatelor de:
 1. oHematologie
 2. oCitologie
 3. oSediment urinar
 4. oLichide de puncție
 5. oSinovii
 6. oLCR
 • Interpretarea rezultatelor, lucru prin exemple practice
 • Prezentarea unui caz clinic, la un pacient la care rezultatele de laborator au fost importante pentru diagnostic, inclusiv referinte bibliografice.

Anatomie patologică

Obiective:

 • Efectuarea/asistarea la necropsii
 • Evaluarea și interpretarea leziunilor de organ
 • Evaluarea aspectelor histopatologice
 • Participarea la redactarea rapoartelor/fiselor de necropsie

Nutriție

Obiective:

 • Cunoștințe de bază ale dietei calului
 • Evaluare calității furajelor
 • Evaluarea rației și crearea acesteia
 • Dietetica clinică la cai, aplicații practice

Formare profesională:

 • Participarea obligatorie la vizită cu evaluarea și prezentarea pacientului.
 • Participarea activă obligatorie în journal club și alte activități ale departamentelor respective.