Facultatea de Medicină Veterinară


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea didactică continuă online! Detalii în secțiunea Orar!

We continue online! Details in Timetabling section

facultate aprobată EAEVE

Faculty of Veterinary Medicine Cluj-Napoca                                                                            Faculté de Médecine Vétérinaire Cluj-Napoca

Nou!
Activitățile didactice de curs continuă online. Vă rugăm verificați secțiunea Orar pentru programarea cursurilor pentru fiecare an! Structura anului universitar a fost actualizată!- detalii în secțiunea Informatii utile Our activity continues online. Please check the lecture timetabling on the "Timetable" section! The structure of the academic year has been updated! Check the details in the Informatii utile section!

Istoric

Obiective specifice ale specializării Medicină Veterinară

A. Obiective cognitive:


 •  cunoaşterea anatomiei, morfologiei şi patologiei animalelor;
 • cunoaşterea elementelor de biochimie, biofizică, genetică şi fiziologie animală;
 • cunoaşterea aspectelor legate de nutriţia, igiena şi creşterea animalelor;
 • cunoaşterea elementelor de control al calităţii furajelor şi tehnologia alimentelor;
 • cunoaşterea factorilor biotici şi abiotici care condiţioneazã producţia şi reproducţia animală;
 • cunoaşterea elementelor de patologie nutriţională, infecţioasă şi parazitară etc.


B. Obiective aplicative:


 • asigurarea unei pregătiri generale de bază în domeniul medical veterinar;
 • formarea abilităţilor teoretice şi practice necesare stabilirii diagnosticului de boală de organ, precum şi familiarizarea studentului cu diferite conduite terapeutice aplicate în bolile interne la animale;
 • însuşirea metodelor corecte de examinare clinică, stabilirea diagnosticului pozitiv şi aplicarea conduitei terapeutice pe cazuri clinice;
 • înţelegerea necesităţii supravegherii nutriţiei şi a stării de sănătate metabolică la animale în condiţiile exploatării intensive şi extensive;
 • însuşirea unui sistem de cunoştinţe privind etiologia, biologia, epidemiologia, patogenia, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, prognosticul, tratamentul şi profilaxia bolilor metabolice, parazitare, infecţioase, de nutriţie şi de reproducţie la animale;
 • asigurarea unei pregătiri în controlul şi igiena alimentelor de origine animală;
 • formarea unor specialişti capabili să realizeze performanţe în condiţiile economiei de piaţă;
 • dobândirea de cunoştinţe privitoare la tehnologiile de obţinere şi modul de utilizare a produselor medicamentoase de uz veterinar


C.Obiective de comunicare şi relaţionale


 •   cunoaşterea legilor economice care guvernează domeniul medical veterinar;
 • cunoaşterea metodelor moderne de management veterinar şi economie rurală;
 • cunoaşterea procedeelor de administrare, organizare a producţiei agricole şi desfacerii produselor de origine animală;
 •  cunoaşterea unor elemente financiar contabile, juridice aplicabile în practicarea medicinei veterinare şi legislaţie specifică;


Planurile de învăţământ au fost îmbunătăţite iar programele analitice armonizate cu acestea, pe parcursul mai multor etape, în scopul ridicării nivelului de pregătire a studenţilor, precum şi în scopul introducerii sistemului european de credite transferabile.

 


Obiectivele generale vizate sunt:


 

 •  promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional;
 •  conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor U.E. prin dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat atât cu instituţiile naţionale cât şi internaţionale;
 •  integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate (Consorţiul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din România, Uniunea Universităţilor din Cluj-Napoca, EAEVE, FVE, OIE etc);
 • atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa perfecţionării continue;
 • adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european.

 


Misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică asumată stă la baza profilului Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, evaluată pozitiv  EAEVE (2017) şi acreditată de către ARACIS.

Pentru detalii referitoare la evaluarile EAEVE şi poziţia Facultăţii noastre- click aici